Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Olemme vuorovaikutuksessa ja teemme yhteistyötä asiakkaidemme, alueen asukkaiden, alihankkijoidemme sekä muiden kumppaniemme ja sidosryhmiemme kanssa. Asiantunteva ja pysyvä henkilöstö on toimintamme ydin. Teemme aktiivista oppilaitosyhteistyötä ja moni opiskelija onkin löytänyt Arkeasta kesätyö- tai harjoittelupaikan. Tytäryhtiössämme PASSAA Palveluissa räätälöimme työtehtäviä niille työntekijöillemme, joiden työkyky on hetkellisesti tai pysyvästi alentunut. Näin pystymme pidentämään työuria ja tukemaan työssä jaksamista. Yhteistyössä Hope ry:n ja Turun Katulähetyksen kanssa lahjoitamme ylijäämäruokaa avun tarvitsijoille.
 

Henkilöstöpolitiikka
•    Noudatamme lainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja konsernin ohjeita sekä Arkean eettisiä ohjeita.
•    Jokainen arkealainen on tärkeä osa työyhteisöämme.
•    Olemme sitoutuneita työkyvyn ylläpitämiseen, henkilöstön jaksamiseen ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen.
•    Emme hyväksy syrjintää emmekä epäasiallista kohtelua missään muodossa.
•    Viestintä ja vuorovaikutus sekä palautteiden ja ideoiden kerääminen ovat osa johtamisjärjestelmäämme
•    Kehitämme henkilöstöämme asiakaskohtaisten palvelusopimusten ja asettamiemme tavoitteiden mukaisesti.


Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka
•    Noudatamme toimintaamme koskevia työturvallisuus-, työsuojelu-, työterveyshuolto- ja yhteistoimintalakeja sekä tekemiämme työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä sitoumuksia ja velvoittavia vaatimuksia.
•    Johto on sitoutunut työterveys- ja työturvallisuustoiminnan jatkuvaan parantamiseen ja työturvallisuuden varmistamiseen.
•    Jokainen arkealainen on velvollinen noudattamaan työpaikan työturvallisuusohjeita, huomioimaan vaaratekijät ja ilmoittamaan työympäristössään havaitsemistaan puutteista.
•    Turvallinen ja tasa-arvoinen työpaikka on jokaisen meidän oikeus ja velvollisuus.
•    Teemme asiakkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön kanssa yhteistyötä yhteisellä työpaikalla turvallisen työympäristön puolesta.
•    Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tuemme henkilöstöämme tekemään työnsä turvallisesti, er-gonomisesti ja taloudellisesti.