Vastuullista Arkea

Vastuullinen yritys huolehtii, että sen toiminta on taloudellisesti kannattavaa, että oman liiketoiminnan ympäristövaikutuksiin vaikutetaan läpi yrityksen kaikkien prosessien ja että yritys huomioi kaikki ihmisryhmät ja yhteisöt, joihin se toiminnallaan vaikuttaa.

Taloudellinen vastuu

Taloudellisen vastuun kantaminen on perusedellytys sille, että toiminta on muutenkin vastuullista. Pidämme huolta kannattavuudestamme ja kilpailukyvystämme, niin että liiketoimintamme on uudistuvaa ja kehittyvää pitkällä tähtäimellä

Palveluyrityksenä henkilöstö on toimintamme kulmakivi. Arkea onkin yksi alueensa suurimmista työnantajista 1 100 ihmisen henkilöstöllään. Tämän lisäksi välillinen työllistämisvaikutuksemme Varsinais-Suomessa on mittava. Arkean omistavat kotimaiset alueelliset julkisyhteisöt. Hyvä tuloksemme hyödyttää lähiympäristöämme.

Ympäristövastuu

Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset hyvin ja asetamme toiminnallemme jatkuvasti ympäristötavoitteita. Noudatamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja vaadimme tätä myös yhteistyökumppaneiltamme.

Olemme sitoutuneet toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikessa liiketoiminnassamme. Ympäristötavoitteiden asettaminen, seuranta ja mittaaminen ovat osa säännöllistä asiakasyhteydenpitoamme ja liiketoimintamme johtamista. Koulutamme säännöllisesti henkilöstöämme ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon asiakaskohteissa ja omissa tiloissamme työskennellessämme. Jokainen arkealainen toimii omassa työtehtävässään vastuullisesti toimialakohtaisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Arkealle on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti osoituksena yhtiön ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen eteen tehdystä työstä. Yhtiön tavoitteena on pienin konkreettisin askelin ja koko henkilöstön voimin pienentää liiketoiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta

Sosiaalinen vastuu

Liiketoimintamme edellyttää vuorovaikutusta ja yhteistyötä asiakkaiden, paikallisten asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja järjestöjen sekä alihankkijoiden ja muiden kumppanien ja sidosryhmien kanssa. Teemme avoimesti yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Arkean tärkein voimavara on asiantunteva ja pysyvä henkilöstö, jota ilman palveluyritystä ei olisi. Panostamme henkilöstön osaamiseen ja koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta.

Toimintamme on läpinäkyvää ja olemme avoimessa vuorovaikutuksessa tiedotusvälineiden kanssa. Tiedotamme mediaa säännöllisesti. Kerromme mielellämme tekemisestämme ja tuloksistamme. Raportoimme säännöllisesti myös vastuullisuusasioista.

Laatuvastuu

Ammattitaitoiset, motivoituneet ja sitoutuneet arkealaiset kehittävät ja tuottavat oikea-aikaisesti asiakkaiden odotukset täyttäviä palveluita ja tuotteita. Toimintamme kulmakivinä ovat asiakaskohtaiset laatu- ja asiakaspalvelutavoitteet. Mittaamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä ja tartumme aktiivisesti kehityshankkeisiin asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.  

Osoituksena palveluidemme laadusta ja jatkuvasta kehittämisestä meille myönnettiin joulukuussa 2014 kaikki toimialamme kattava Green Card -sertifikaatti. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta ja sitä valvotaan puolivuo-sittain.

Aiheeseen liittyen: