Exoskeleton-hanke: Mitä tuloksia olemme tähän mennessä saaneet?

Ennen kuin menemme itse asiaan ja tarkastelemme tähän mennessä exoskeleton-hankkeessamme saatuja tuloksia, käydään ensin läpi millaista tietoa olemme keränneet hankkeen aikana ja miksi.
 
Lähtökohtana on ollut etsiä objektiivisia mittareita hankkeen seurantaan, ettemme jäisi vain koekäyttäjien "musta tuntuu" -tiedon varaan. Toki käyttäjäkokemus on tässä hankkeessa myös isossa roolissa ja sitä ei tule vähätellä. Meidän vastuullamme on ollut yrittää kysyä käyttäjiltä "oikeat" kysymykset.

Mitä tietoa olemme keränneet?

Teemme hankkeessa yhteistyötä työterveytemme kanssa. Heidän varaansa on jäänyt pitkälti objektiivinen mittaus.

Työterveyden työfysioterapeutti suorittaa käyttäjille kolmen kuukauden välein testistön. Kuntotestistö koostuu Invalidisäätiön testeistä (selän staattinen kestävyys, vatsan toistotesti, toistokyykistys) sekä UKK-Terveyskuntotestistä (selän sivutaivutus). Testien yhteydessä jokaiselta testihenkilöltä kysytään aloituskyselylomakkeessa olevat kysymykset, jossa kartoitetaan viimeisen kuukauden aikana koettu selkäkipu VAS-mittarilla (kipumittari), nykyinen koettu työkyky sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien sairauslomat viimeisen puolen vuoden aikana. Testistön avulla näemme, mikä on kulloisenkin hetken tilanne ja onko tullut esimerkiksi muutoksia aikaisempaan. Ensimmäinen testistö on suoritettu ennen exoskeletonin käytön aloittamista, jotta lähtötaso on ollut tiedossa.
 
Tämän lisäksi työterveys seuraa käyttäjien sairauspoissaoloja ja niiden laatua, esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuutta kokonaisuudesta. Tämä siksi, että voimme nähdä, onko jotakin muutoksia tullut sairauspoissaoloihin laitteen käytön aikana vs. ennen kuin käyttö aloitettiin.
 
Edellisessä blogitekstissä käsittelimme ergonomiaa ja työterveysfysioterapeutin tekemää ergonomiaa koskevaa työpaikkaselvitystä. Siinä kartoitettiin kiinteistönhoitajien työn ergonomiaa ja exoskeletonin toimivuutta työntekijöiden työpisteissä. Tämän avulla saimme selvitettyä onko työssä parannettavaa ergonomian suhteen ja toisaalta, mikä on ergonomian vaikutus laitteen käyttöön.


Kuvassa on työfysioterapeutti ohjeistamassa ergonomiaa käyttäjälle.

Me Arkealla olemme seuranneet koehenkilöiden laitteiden käyttöä kuukausikyselyn muodossa. Kyselyssä on selvitetty kuluneen kuukauden käyttöä mm. seuraavilta osin: miten usein laitetta on käytetty, kuinka pitkään kerrallaan, missä työtehtävissä laitetta on kokeiltu, missä tehtävissä siitä on ollut hyötyä tai haittaa ja millaista hyötyä tai haittaa.
 
Kyselyn avulla olemme saaneet kattavasti tietoa laitteen käytöstä. Tarkoituksena on ollut esimerkiksi tunnistaa, löytyykö sellaisia työtehtäviä, joissa kaikki käyttäjät kokevat laitteen hyödylliseksi.

Tulokset ja päätelmät

Nyt päästään itse asiaan eli millaisia tuloksia ja päätelmiä olemme saaneet tähän mennessä. Exoskeletonin käyttöä on kohta takana yhdeksän kuukautta.
 
Ensimmäisenä asiana laitteen käyttäjille ei ole tullut testijakson aikana työperäisiä TULE-sairauksista johtuvia poissaoloja. Työterveys on tarkastellut käytön aloittamisesta puoli vuotta taaksepäin olevaa ajanjaksoa ja edelliset työperäiset TULE-sairauksista johtuvat poissaolot ovat olleet viimeksi ennen käytön aloittamista. Tässä vaiheessa voimme todeta, että ainakaan laitteen käyttö ei ole aiheuttanut terveysongelmia käyttäjille ja sama ilmenee myös kuukausikyselystä. Vielä on aikaista sanoa, onko laitteen käyttö yksinään syynä olemattomiin työperäisiin TULE-sairauksista johtuviin poissaoloihin, mutta tätä tulemme analysoimaan tarkemmin hankkeen käyttöjakson loputtua.
 
Työfysioterapeutin testikertoja testattavilla on ollut joulukuun 2018 ja kesäkuun 2019 välillä kolme. Yhdellä testattavalla testikertoja on ollut kaksi, koska hän osallistui hankkeeseen vasta keväällä 2019. Työterveyden työfysioterapeutti Sari Lähteelä on selventänyt tähän mennessä saatuja tuloksia meille.

- Testeissä kahdella testattavalla selän liikkuvuus sivutaivutuksissa alkuun nähden lisääntyi, yhdellä hieman aleni. Selkälihasten staattinen kestävyys lisääntyi kaikilla testattavilla alkutestiin verrattuna. Vatsalihasten toistotestissä kahdella tulos parani, yhdellä hieman väheni. Toistokyykistys tulos alkuun nähden parani kahdella, yhdellä pysyi ennallaan (erinomaisena). Testituloksiin heikentävänä tekijänä vaikutti mm. se, jos työpäivä ennen testiä oli fyysisesti raskas tai jos testattava oli tehnyt fyysisesti raskaita lihasharjoitteita ennen testejä, Lähteelä kertoo.

- Aloituskyselylomakkeen haastattelun perusteella koettu selkäkipu kaikilla testihenkilöillä väheni alkuun nähden. Myös koettu työkyky parani kahdella testihenkilöllä, yhdellä testihenkilöllä pysyi ennallaan (hyvänä). Tuki- ja liikuntaelinsairauksien sairauslomat väheni kahdella testattavalla, yhdellä testattavalla kyseisiä sairauslomia ei ollut testien kartoitusajankohtina, summaa Lähteelä.

Käyttäjien kuukausikyselyä on kerätty helmikuusta lähtien. Tällä hetkellä vastauksia on helmikuusta elokuuhun. Tähän mennessä saaduista tuloksista voidaan sanoa, että kukaan koehenkilöistä ei käytä laitetta koko päivää, vaan sitä käytetään jaksottaisesti työtehtävissä, joissa se koetaan hyödylliseksi. Tähän asti laitetta on käytetty keskimäärin 2–4 kertaa viikossa alle tunnin kerrallaan. Eli käyttö on hyvin jaksottaista.
 
Käyttäjät ovat tähän asti kokeilleet exoskeletonia monissa kiinteistönhoidon työtehtävissä. Alla olevassa taulukossa on listattuna työtehtävät ja mitä niistä on kokeiltu sekä missä on koettu hyötyä. Taulukkoon on koottu kaikki tähän mennessä saadut vastaukset. Kuten taulukosta ilmenee, on samassa työtehtävässä voitu käyttö kokea sekä hyödylliseksi että hyödyttämäksi. Tästä voidaan päätellä, että kaikki käyttäjät eivät ole kokeneet hyötyä yhtälailla. Kyseisestä taulukosta ei ilmene, miten vastaukset ovat jakautuneet eri käyttäjien kesken, mutta vielä ei ole löytynyt työtehtävää, jossa kaikki kokisivat laitteen hyödylliseksi. Toki tähän vaikuttaa myös se, että kaikki käyttäjät eivät vielä tässä vaiheessa ole kokeilleet kaikkia listattuja työtehtäviä.


Taulukossa nähdään työtehtävät, joissa exoskeletonia on käytetty.
 
Voimme esimerkkinä tarkastella IV-koneen suodattimien vaihtoa. Tässä työtehtävässä exoskeletonista on sekä koettu olevan hyötyä ja toisaalta sitä ei ole koettu hyödylliseksi. IV-koneita on erilaisia ja asennot, joissa suodattimet täytyy vaihtaa vaihtelevat konekohtaisesti. Kävimme kahden eri käyttäjän kanssa läpi suodattimien vaihtoa työfysioterapeutin ergonomiaohjauksessa. Toisessa tilanteessa suodattimet vaihdettiin koneen päältä, jolloin laite oli hieman tiellä. Toisessa taas kaksi konetta oli päällekkäin, jossa alakoneen vaihdossa käyttäjä koki laitteen hyödylliseksi ja yläkoneessa se hankaloitti vaihtoa turhaan. Koettuun hyötyyn tässä työtehtävässä vaikutti siis millainen IV-kone oli kyseessä.

 

Aiemmat blogitekstit