Hyvä ergonomia on avainasemassa

Käsitellään seuraavaksi ergonomiaa ja miten se liittyy exoskeletonin käyttöön ja meidän hankkeeseemme.
 
Ergonomia on laaja käsite. Voidaan sanoa että se on ihmisen ja toimintajärjestelmän vuorovaikutuksen tutkimista ja kehittämistä ihmisen hyvinvoinnin ja järjestelmän suorituskyvyn parantamiseksi. Ergonomian avulla työ, työvälineet, työympäristö ja muu toimintajärjestelmä sopeutetaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita. Näiden kautta parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmän häiriötöntä ja tehokasta toimintaa.
 
Ennen koneiden kehittymistä ihminen on ollut itse voimaa tuottava ja työrutiineja suorittava "kone". Työ tehtiin fyysisen suorituskyvyn ylärajoilla, pelloilla, metsissä ja tehtaissa. Edelleen löytyy töitä, joissa on samanlaisia fyysisiä tehtäviä, kuten varastoissa, kuljetuksissa sekä huolto- ja palvelutehtävissä. Tuki- ja liikuntaelinten liiallista kuormitusta voivat aiheuttaa toistotyö, yksipuoliset työliikkeet, raskaat nostot, huonot työasennot ja työliikkeet. Näitä kaikkia esiintyy kiinteistönhoitajan työssä. Ergonomian yhtenä tavoitteena on tunnistaa raskaat tehtävät ja keventää niitä paremmilla työvälineillä ja työjärjestelyillä, huomioiden hyvät ja vähemmän kuormittavat työasennot.

Tässä kohtaa esiin astuu meillä exoskeleton, se on juurikin työväline keventämään fyysistä työtä. Se ei toki yksinään riitä ja ergonomiaan täytyy kiinnittää huomiota kokonaisuutena. Koko toimintaympäristön sovittaminen työntekijälle ei ole täysin mahdollista kiinteistönhoidon työnkuvan vuoksi. Töitä tehdään asiakkaiden tiloissa ja työympäristönä on koko kiinteistö. Kiinteistöjä ei voida suunnitella pelkästään kiinteistönhoitajaa silmällä pitäen, vaan usein huoltotyöt joudutaan tekemään haastavissa työasennoissa.

Ratkaisuja parempaan ergonomiaan kiinteistönhoitajille voidaan etsiä työvälineistä ja työasennoista. Työvälineiden täytyy olla kunnossa ja ne helpottavat sekä soveltuvat tehtävään työhön. Nostot tehdään oikein ja nostotilanteet arvioidaan kokonaisuutena. Kiinteistönhoidossa tämä tarkoittaa käytännössä riittävää oikean nostotekniikan opastusta ja ohjausta koska "työpisteitä" ei voida välttämättä järjestää niin, että nostot ovat mahdollisimman turvallisia. Näiden lisäksi työasennot ja liikkeet suoritetaan oikein ja turvallisesti.

Teemme hankkeessamme yhteistyötä työterveyshuoltomme kanssa. Ergonomia asiaa on lähestytty työterveyden työfysioterapeutin avustuksella. Nyt viimeisen kuukauden aikana työfysioterapeutti on vieraillut niin sanotusti "kentällä" jokaisen hankkeessa mukana olevan ja exoskeletonia käyttävän kiinteistönhoitajan luona.

Työfysioterapeutti on toteuttanut ergonomian suunnatun työpaikkaselvityksen, jossa on käynnin aikana selvitetty kiinteistönhoitajan työn ergonomiaa sekä exoskeletonin toimivuutta työntekijän työpisteessä. Menetelminä on käytetty haastattelua, havainnointia ja kuvaamista. Paikan päällä on puututtu epäkohtiin ja tehty tarvittavia muutoksia, esimerkiksi työasentoihin. Käynnin perusteella olemme saaneet työfysioterapeutin laatiman raportin käynnistä, mistä ilmenee havainnot kuvineen ja tehtävät muutokset, sekä kiinteistönhoitajan kokemukset laitteen käytöstä ergonomian suhteen.

 

Aiemmat blogitekstit